Νομοθεσία

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) συστάθηκε ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με τον Νόμο 4270/2014, και ενεργοποιήθηκε μετά το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2015.

Όλες οι δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν το Ε.Δ.Σ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το Ε.Δ.Σ. αναφέρεται στη Βουλή των Ελλήνων, καταθέτει όταν ζητήσει ή του ζητηθεί  ενώπιον Επιτροπής της Βουλής, και υποβάλλει στη Βουλή εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του μαζί με τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις.