Δραστηριότητες

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2021.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Η Αξιολόγηση των Μακροοικονομικών Προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ.

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020.

(άρθρο 2 παρ.5γ του ν.4270/2014)

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2020

(Ν. 4270/2014, άρθρο 42, παράγραφος 4)