Δραστηριότητες

Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2023-2025

Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2023-2025

Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2022

Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2022

Αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2022

Αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2022

Θέσεις του Ε.Δ.Σ. αναφορικά με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Θέσεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

H Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021.

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του ΜΠΔΣ 2022-2025

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025.