Δραστηριότητες

Επιπτώσεις στο ελληνικό ΑΕΠ μετά από πιθανή αρνητική διαταραχή στο ΑΕΠ της ευρωζώνης, βάσει του υποδείγματος μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων του ΕΔΣ

Προβλέψεις Α.Ε.Π. και συνιστωσών δαπάνης για κάθε τρίμηνο

Γενική Κυβέρνηση: φορείς, προσωπικό, μισθοδοσία

Γενική Κυβέρνηση: Φορείς, προσωπικό, μισθοδοσία

Ανάλυση της δυναμικής του χρέους σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική: Η ελληνική περίπτωση

Do confidence indicators lead economic activity? The case of Greece.

 

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκτίμηση του παραγωγικού κενού της ελληνικής οικονομίας: Μια ανάλυση ευαισθησίας