Δραστηριότητες

Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των "δαπανών COVID-19" στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των δαπανών "COVID-19" στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

The driving factors of EMU government bond yields: The role of debt, liquidity and fiscal councils

The driving factors of EMU government bond yields: The role of debt, liquidity and fiscal

Εκτίμηση του μεριδίου της εργασίας στην Ελλάδα 1995-2018

Εκτίμηση του μεριδίου της εργασίας στην Ελλάδα 1995-2018.

Επιπτώσεις στο ελληνικό ΑΕΠ μετά από πιθανή αρνητική διαταραχή στο ΑΕΠ της ευρωζώνης, βάσει του υποδείγματος μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων του ΕΔΣ

Προβλέψεις Α.Ε.Π. και συνιστωσών δαπάνης για κάθε τρίμηνο

Γενική Κυβέρνηση: φορείς, προσωπικό, μισθοδοσία

Γενική Κυβέρνηση: Φορείς, προσωπικό, μισθοδοσία