Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τι είναι ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, θεσπίζει μια σειρά νέων διατάξεων που αφορούν τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων από οργανισμούς.

Ο σκοπός του Κανονισμού είναι να ενισχύσει και να τυποποιήσει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (γνωστός ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και επίσης οποιονδήποτε άλλο οργανισμό εργάζεται υπό τις οδηγίες και εντολές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Εκτελών Επεξεργασία Δεδομένων). Υπεύθυνοι για την τήρηση του Κανονισμού είναι οι εργαζόμενοι του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων, συμβούλων αντιπροσώπων και τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Ο GDPR αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του οργανισμού σχετικά με τον τρόπο που συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στο επίκεντρο της νέας αυτής νομοθεσίας βρίσκεται η απαίτηση πλήρους διαφάνειας από πλευράς του οργανισμού σχετικά με τον τρόπο χρήσης και διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και η απαίτηση ύπαρξης λογοδοσίας σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων που κατέχουν. 

Στα πλαίσια του GDPR το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναρτά στον ιστότοπό του, βασικά δικαιώματά σας και αντίστοιχες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.