Δραστηριότητες

Η Γνώμη του ΕΔΣ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018

Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση των Μακροοικονομικών Προβλέψεων, Σεπτέμβριος 2017

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχέδιου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αξιολόγηση των Μακροοικονομικών & Δημοσιονομικών Προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον νόμο (Ν. 4270/14, αρθ.42, παρ.4) αξιολογεί τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 βάσει προσωρινών στοιχείων Υπουργείου Οικονομικών

Η γνώμη του ΕΔΣ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017

Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

Αξιολόγηση των Μακροοικονομικών Προβλέψεων, Οκτώβριος 2016

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχέδιου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού.