Δυνητικό Προϊόν της Ελληνικής Οικονομίας

Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το δυνητικό ΑΕΠ (potential output)  και το παραγωγικό κενό (output gap) της ελληνικής οικονομίας. Το δυνητικό ΑΕΠ αποτελεί ουσιαστικά ένα συνοπτικό δείκτη της ικανότητας μιας οικονομίας για μακροχρόνια, βιώσιμη και χωρίς πληθωρισμό οικονομική μεγέθυνση. Αντίστοιχα, το παραγωγικό κενό είναι μια ένδειξη του βαθμού της υπερθέρμανσης ή υπόχρησιμοποίησης των παραγωγικών πόρων σε σχέση με το δυνητικό ΑΕΠ. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης προκειμένου να αξιολογηθεί η παραγωγική ικανότητα μιας οικονομίας και να προσδιοριστεί η θέση της στον οικονομικό κύκλο. Αυτές οι έννοιες είναι πλέον απαραίτητα συστατικά στη διαδικασία της δημοσιονομικής εποπτείας, καθώς και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.