Δραστηριότητες

Εξαμηνιαία Έκθεση, Νοέμβριος 2016

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2. παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί την πρώτη Εξαμηνιαία Έκθεση για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.