Δραστηριότητες

Υπόδειγμα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, Ιούλιος 2017

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ Ιούλιος 2017

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ  χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων.

Δυνητικό Προϊόν της Ελληνικής Οικονομίας

Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το δυνητικό ΑΕΠ και το παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας.